6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

24.Mart.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Çalışmakta olduğunuz firmamızın Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunla belirlenmiş olan Veri Sorumlusu sıfatıyla; çalışan adaylarının kişisel verilerinin güvenliği hususuna gösterdiğimiz özen ve sorumluluk kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ve siz çalışanlara ait her türlü kişisel verinin, hukuk kurallarına uygun işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. Kişilere aktarılmasına/açıklanmasına dair izin ve onay verdiğinize dair iş bu onay formunun düzenlenmesi ve açık rızanızın alınması kapsamında iş bu form düzenlenmiştir.

Şirketimiz bilgisine sunmuş olduğunuz ve yasal mevzuat ile şirketimiz politikası gereği talep edilen kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair yasal mevzuat kapsamına bağlı kalınmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere toplum kuralları ve dürüstlük ilkeleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle; işletme gereklilikleri kapsamında işlenecek amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçüde, hukuka uygun amaçlar çerçevesinde ve yasal mevzuatça öngörülen ve /veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanacak ve işlenecektir.

 • TARAFINIZDAN TALEP EDİLECEK ve İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ;

Tarafımızda, yapmış bulunduğunuz çalışma çerçevesinde bizimle paylaşmanızı talep ettiğimiz ve/veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke, doğduğunuz şehir, Cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz

 • İletişim Verisi

Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri

Engelli olma durumunuz, kan grubunuz, askerlikten muafiyet nedeniniz, adli sicil kaydınız, sağlık durumunuz, çocuk sayısı, ek gelir(emeklilik).

 • Eğitim Verisi

Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi

 • Görsel ve İşitsel Veri

Toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI;

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, şirketimizde mevcut çalışmalarınız çerçevesinde işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,
 • Personel iş sözleşmesi süreci yönetimi,
 • Personelin sağlık hizmetlerinin sağlanması
 • Personele iş sözleşmesinin kapsamında telefon, hat ve araç tahsis edilmesi,
 • Vekalet ve imza sirküleri hazırlanması süreçlerinin yürütülmesi,
 • Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi,
 • Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi,
 • İnternet log kayıtlarının tutulması,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Personel seyahatlerinin planlanması ve avans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Personel girişleri için kart ve servis kayıtlarının yapılması,
 • Bütçeleme süreçlerinin devamlılığı,
 • Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi,
 • Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası,
 • Yönetim kurulu kararlarının yönetimi,
 • Genel kurul toplantısı plan ve yönetimi,
 • Dava ve hukuk işlerinin takibi,


ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • Varsa fotoğrafınızla yüklediğiniz özgeçmiş, başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır ve departmanlar arasında paylaşılmaktadır ve yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
 • Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve yasal mevzuat kapsamında ilgili idari kurumlarla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Özgeçmişinizde veya sair kaynaklarda, referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini Şirket ile ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ YERLER

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, ilgilisi olması kaydıyla; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, İş ve Aile Mahkemeleri (SGK, İşkur ve bunun gibi diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına), bankalara, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

VERİ SORUMLUSU: SANCAK ETİKET MATBAA AMB. SAN. TİC. A.Ş

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ: NOSAB MEŞE CAD. NO:24 NİLÜFER / BURSA

VERİ TEMSİLCİSİ:

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

4 sayfadan oluşan çalışan açık rıza onay metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.

Çalışan el yazısı ile okudum anladım kabul ederim yazar.

İNDİR